Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προσέλκυση και διατήρηση πελατών. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της διαχείρισης σχέσεων πελατών και της κατηγοριοποίησης των πελατών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στρατηγικές κατηγοριοποίησης πελατών και η ανάλυση δεδομένων πελατών, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την προσαρμογή των προσπαθειών προς τους πελάτες. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές στόχευσης πελατών, που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών προσέλκυσης και διατήρησης πελατών.


Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στρατηγικών που αφορούν την τιμολόγηση και τη διαφοροποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Αρχικά, παρουσιάζεται μια εισαγωγή στο θέμα, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι διάφοροι τύποι και ροές εσόδων μιας επιχείρησης. Περιγράφονται οι στρατηγικές κοστολόγησης που μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτιστοποίηση των εσόδων και των κερδών. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση της πρότασης αξίας μιας επιχείρησης, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο προσφέρει αξία στους πελάτες της. Τέλος, παρουσιάζονται οι στρατηγικές διαφοροποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν για τη δημιουργία μοναδικότητας στην αγορά και την ανταγωνιστική προβολή της επιχείρησης

Το μάθημα εξετάζει τη σημασία και τους τύπους των επιχειρηματικών μοντέλων. Ξεκινά με μια ανάλυση της σημασίας των επιχειρηματικών μοντέλων και στη συνέχεια παρουσιάζει τους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην αγορά. Στη συνέχεια, εστιάζεται στο Business Model Canvas, ένα εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Ακόμη, αναλύει τα κανάλια διανομής και τις στρατηγικές επικοινωνίας που αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.