Το μάθημα αποτελεί μια συνολική εισαγωγή στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Ξεκινώντας με τον σχεδιασμό επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τα σχετικά μέσα και εργαλεία, παρέχει επίσης πρακτικά παραδείγματα από διάφορους κλάδους, όπως ο αγροτικός, η κατασκευαστική, η κλωστοϋφαντουργία, η λιανική, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ο κλάδος του χάλυβα, μέσω περιπτώσεων μελέτης. Κάθε περίπτωση μελέτης παρέχει ένα πρακτικό παράδειγμα που εφαρμόζεται στον πραγματικό κόσμο και βοηθά στην κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών της επιχειρηματικότητας.

Το μάθημα εξετάζει τη σχέση του εργαζόμενου με το περιβάλλον εργασίας και περιλαμβάνει μεθόδους ανάλυσης θέσεων εργασίας, προστασίας της διαφορετικότητας στην εργασία, τεχνικές προσλήψεων και τρόπους αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Επιπλέον, περιλαμβάνει θέματα όπως η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, οι αμοιβές στη σύγχρονη επιχείρηση, η ηγεσία και η παρακίνηση, καθώς και οι τρόποι διατήρησης ισορροπίας στις εργασιακές σχέσεις και η αξία της.

Το μάθημα εξετάζει την εννοιολογική προσέγγιση της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός τμήματος ανθρώπινων πόρων. Επικεντρώνεται στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και τον μεταβαλλόμενο ρόλο της, καθώς και στη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, τους περιοριστικούς παράγοντες, τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα που επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Εξετάζεται η αξιολόγηση κινδύνου και η ανάλυση δεικτών για την ανίχνευση πιθανών προβλημάτων, όπως η χρεοκοπία. Επιπλέον, αναλύονται μέθοδοι εκτίμησης επενδύσεων κεφαλαίου όπως η μέθοδος απόσβεσης και οι λογιστικοί συντελεστές απόδοσης.

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση της κατάστασης των ταμειακών ροών και την κοστολόγηση μέσω της αναλυτικής λογιστικής. Ο συνδυασμός όλων αυτών των θεμάτων συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη οικονομική απόδοση και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.


Το μάθημα "Οικονομική Διαχείριση" εστιάζει στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων και γνώσεων για την αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μετά από μια εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διαχείριση, το μάθημα εξετάζει τη χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, εστιάζοντας σε διάφορους αριθμητικούς δείκτες για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ κόστους, ποσότητας και κέρδους. Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση του νεκρού σημείου, προσδιορίζοντας το σημείο κατά το οποίο οι εσόδοι ισορροπούν με τα έξοδα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών αρχών και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων.

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη του αισθήματος πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ξεκινώντας από την εννοιολογική προσέγγιση της διοίκησης επιχειρήσεων και την έννοια του Management, προχωρά στην ανάλυση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και τη δομή των επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζει το φαινόμενο του εργασιακού άγχους και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση πρωτοβουλίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ενότητα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση μιας επιχείρησης.