• Το Έργο


    Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) ως αναπτυξιακός βραχίονας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υλοποιεί το έργο «Εξ’ αποστάσεως ανοιχτή διαδικτυακή εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών», που αποτελεί τμήμα της πράξης «Εξειδικευμένες δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια. Στόχος του έργου είναι, μέσα από την πλατφόρμα, να γίνει προσέγγιση στο ενδιαφερόμενο κοινό της Περιφέρειας και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια συζήτηση επί της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας την εμπειρία άλλων φορέων και τη διάδραση με επιχειρηματίες, συμβούλους και ειδικούς.

    Πιο αναλυτικά, το παρόν έργο, ακολουθεί τη διεθνή τάση των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC – Massive Open Online Courses), θέτοντας μια σύγχρονη προσέγγιση για την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα που ξεκινούν από μία τεχνολογική καινοτομία και προχωρούν μέσα από συστηματική καθοδήγηση στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα μαθήματα απευθύνονται στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως γεωγραφικών και άλλων περιορισμών και θα εστιάζουν σε ειδικά ζητήματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα οι θεματικές ενότητες των μαθημάτων αφορούν ενδεικτικά τους τομείς διαδικτύου και επιχειρηματικότητας, διοίκησης και διαχείρισης των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, οικονομικής διαχείρισης, δημιουργίας επιχειρηματικού πλάνου, εργαλείων χρηματοδότησης κλπ. 
Διαθέσιμα μαθήματα

Το μάθημα εξερευνά το ηλεκτρονικό επιχειρείν και εμπόριο, εστιάζοντας στο θεσμικό πλαίσιο και τα επιχειρηματικά μοντέλα στο διαδίκτυο. Αναλύει τη λειτουργία αμιγώς B2C επιχείρησης και τη διαδικασία ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, εξετάζει τη δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και τις διαφημιστικές και επικοινωνιακές πρακτικές σε αυτό το περιβάλλον.

Το μάθημα εξερευνά τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς του καταναλωτή, εστιάζοντας στις τεχνικές έρευνας και τον τρόπο εφαρμογής τους στο διαδίκτυο. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη brand και στη δημιουργία και διαχείριση καμπανιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντας ένα πλήρες πλαίσιο για την κατανόηση και την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ στον ψηφιακό κόσμο.

Το μάθημα εστιάζει στη διαδικασία καθορισμού, μέτρησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Αρχικά, γίνεται ο καθορισμός ενός κοινού στόχου που θα καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητες. Η έρευνα αγοράς και η ανάλυση του ανταγωνισμού βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και των ευκαιριών. Η επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών καναλιών προσαρμόζεται στον καθορισμένο στόχο και στον στόχο κοινού. Η δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου παίζει κρίσιμο ρόλο στην προσέλκυση και αλληλεπίδραση με το κοινό. Η μέτρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων επιτρέπει την αξιολόγηση της απόδοσης και την επανασχεδίαση των στρατηγικών. Τέλος, η βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO) είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ορατότητας και της κυκλοφορίας του ιστότοπου. Μέσω αυτών των βημάτων, η ενότητα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη διαδικασία του digital analytics για τη βελτίωση της ψηφιακής παρουσίας και την επίτευξη των στόχων τους.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη συνολική κατανόηση και την εφαρμογή των στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ και των κοινωνικών μέσων στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Αρχικά, εξετάζονται τα βασικά στοιχεία και έννοιες του ψηφιακού μάρκετινγκ, με έμφαση στη διαφορά μεταξύ ψηφιακού και παραδοσιακού μάρκετινγκ καθώς και στη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ και ορίζονται οι στόχοι και η στρατηγική πίστα για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων. Στη συνέχεια, αναλύονται συγκεκριμένες τεχνικές και πρακτικές, όπως το μάρκετινγκ συνεργατών, το μάρκετινγκ περιεχομένου, το email marketing, το influencer marketing και το social media marketing, που αποτελούν σημαντικά μέρη του ψηφιακού μάρκετινγκ.


Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία της αγοραστικής απόφασης και τον κύκλο ροής μιας πώλησης. Αναλύονται τα στάδια της διαδικασίας αγοράς από την αναγνώριση των αναγκών έως την ολοκλήρωση της αγοράς. Επιπλέον, γίνεται εκτενής ανάλυση των τεχνικών και των βημάτων προσέγγισης των πελατών, με έμφαση στην επικοινωνία και την ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές καθορισμού στοχοθέτησης πωλήσεων, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση των πωλήσεων σε μια επιχείρηση.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πωλήσεων και περιλαμβάνει τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, ειδικά σχεδιασμένες για στελέχη υψηλών προσόντων. Καλύπτει επίσης τη διαχείριση διαπραγματεύσεων, των σχέσεων και των συγκρούσεων, με ειδίκευση σε διαφορετικά επίπεδα στελεχών. Επιπλέον, περιλαμβάνει την οργάνωση και τη διοίκηση έργων στον τομέα των πωλήσεων, με πρακτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται σε πραγματικά παραδείγματα (case studies).

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προσέλκυση και διατήρηση πελατών. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της διαχείρισης σχέσεων πελατών και της κατηγοριοποίησης των πελατών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στρατηγικές κατηγοριοποίησης πελατών και η ανάλυση δεδομένων πελατών, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την προσαρμογή των προσπαθειών προς τους πελάτες. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές στόχευσης πελατών, που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών προσέλκυσης και διατήρησης πελατών.


Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στρατηγικών που αφορούν την τιμολόγηση και τη διαφοροποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Αρχικά, παρουσιάζεται μια εισαγωγή στο θέμα, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι διάφοροι τύποι και ροές εσόδων μιας επιχείρησης. Περιγράφονται οι στρατηγικές κοστολόγησης που μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτιστοποίηση των εσόδων και των κερδών. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση της πρότασης αξίας μιας επιχείρησης, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο προσφέρει αξία στους πελάτες της. Τέλος, παρουσιάζονται οι στρατηγικές διαφοροποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν για τη δημιουργία μοναδικότητας στην αγορά και την ανταγωνιστική προβολή της επιχείρησης

Το μάθημα εξετάζει τη σημασία και τους τύπους των επιχειρηματικών μοντέλων. Ξεκινά με μια ανάλυση της σημασίας των επιχειρηματικών μοντέλων και στη συνέχεια παρουσιάζει τους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην αγορά. Στη συνέχεια, εστιάζεται στο Business Model Canvas, ένα εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Ακόμη, αναλύει τα κανάλια διανομής και τις στρατηγικές επικοινωνίας που αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Το μάθημα αποτελεί μια συνολική εισαγωγή στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Ξεκινώντας με τον σχεδιασμό επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τα σχετικά μέσα και εργαλεία, παρέχει επίσης πρακτικά παραδείγματα από διάφορους κλάδους, όπως ο αγροτικός, η κατασκευαστική, η κλωστοϋφαντουργία, η λιανική, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ο κλάδος του χάλυβα, μέσω περιπτώσεων μελέτης. Κάθε περίπτωση μελέτης παρέχει ένα πρακτικό παράδειγμα που εφαρμόζεται στον πραγματικό κόσμο και βοηθά στην κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών της επιχειρηματικότητας.

Το μάθημα εξετάζει τη σχέση του εργαζόμενου με το περιβάλλον εργασίας και περιλαμβάνει μεθόδους ανάλυσης θέσεων εργασίας, προστασίας της διαφορετικότητας στην εργασία, τεχνικές προσλήψεων και τρόπους αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Επιπλέον, περιλαμβάνει θέματα όπως η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, οι αμοιβές στη σύγχρονη επιχείρηση, η ηγεσία και η παρακίνηση, καθώς και οι τρόποι διατήρησης ισορροπίας στις εργασιακές σχέσεις και η αξία της.

Το μάθημα εξετάζει την εννοιολογική προσέγγιση της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός τμήματος ανθρώπινων πόρων. Επικεντρώνεται στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και τον μεταβαλλόμενο ρόλο της, καθώς και στη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, τους περιοριστικούς παράγοντες, τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα που επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Εξετάζεται η αξιολόγηση κινδύνου και η ανάλυση δεικτών για την ανίχνευση πιθανών προβλημάτων, όπως η χρεοκοπία. Επιπλέον, αναλύονται μέθοδοι εκτίμησης επενδύσεων κεφαλαίου όπως η μέθοδος απόσβεσης και οι λογιστικοί συντελεστές απόδοσης.

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση της κατάστασης των ταμειακών ροών και την κοστολόγηση μέσω της αναλυτικής λογιστικής. Ο συνδυασμός όλων αυτών των θεμάτων συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη οικονομική απόδοση και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.


Το μάθημα "Οικονομική Διαχείριση" εστιάζει στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων και γνώσεων για την αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μετά από μια εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διαχείριση, το μάθημα εξετάζει τη χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, εστιάζοντας σε διάφορους αριθμητικούς δείκτες για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ κόστους, ποσότητας και κέρδους. Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση του νεκρού σημείου, προσδιορίζοντας το σημείο κατά το οποίο οι εσόδοι ισορροπούν με τα έξοδα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών αρχών και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων.

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη του αισθήματος πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ξεκινώντας από την εννοιολογική προσέγγιση της διοίκησης επιχειρήσεων και την έννοια του Management, προχωρά στην ανάλυση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και τη δομή των επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζει το φαινόμενο του εργασιακού άγχους και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση πρωτοβουλίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ενότητα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση μιας επιχείρησης.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων στον τομέα της υπολογιστικής επιστήμης και της δημιουργίας ιστοσελίδων. Ξεκινώντας από τις βασικές ετικέτες HTML και τη μορφοποίηση κειμένου με HTML και CSS, προχωρά στην ανάλυση πιο προηγμένων ετικετών όπως οι ετικέτες b, strong, i, em, mark, small, sub, sup και στις ετικέτες συντόμευσης και παραπομπής. Τέλος, εξετάζει τα βασικά στοιχεία CSS και τη χρήση των id και class για τη μορφοποίηση στοιχείων στον ιστότοπο. Η ενότητα αυτή παρέχει στους σπουδαστές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία προηγμένων και λειτουργικών ιστοσελίδων.

Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του Διαδικτύου και της δημιουργίας ιστοσελίδων. Ξεκινώντας με οδηγίες και τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την πλοήγηση και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, προχωρά στην εξήγηση της δομής μιας ιστοσελίδας μέσω των ετικετών "html, head, body". Στη συνέχεια, εξετάζονται οι βασικές στοιχειώδεις δομικές μονάδες μιας σελίδας, όπως η παράγραφος, η αλλαγή γραμμής και οι επικεφαλίδες. Τέλος, παρουσιάζεται η οριζόντια γραμμή και η χρήση σχολίων για την τεκμηρίωση και τη βελτίωση του κώδικα. Η ενότητα αυτή παρέχει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση ιστοσελίδων.

Το μάθημα αποτελεί μια περιεκτική εξέταση της δημιουργίας και της διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, καλύπτοντας κάθε βήμα που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίησή του. Η εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τη συνολική εικόνα του τομέα, ενώ ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοσελίδας εστιάζουν στη δημιουργία ενός λειτουργικού και ελκυστικού διαδικτυακού χώρου. Η ανάλυση συστημάτων πληρωμής και ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών και των δεδομένων των πελατών. Οι στρατηγικές τιμολόγησης και προσφορών αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο το κατάστημα καθορίζει τις τιμές και προσελκύει τους πελάτες, ενώ η διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των αποθεμάτων και την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών. Το μάρκετινγκ και η προώθηση αφορούν την προβολή και την προώθηση του καταστήματος στον στόχο κοινό, ενώ η συντήρηση και η ανάπτυξη απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος για να παραμένει ανταγωνιστικό και επιτυχημένο. Με αυτόν τον τρόπο, η ενότητα καλύπτει κάθε πτυχή που απαιτείται για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική αγορά.

Το μάθημα εστιάζει στη γεωργία ακριβείας, η οποία αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση της γεωργίας με στόχο την αύξηση της απόδοσης και τη μείωση του κόστους. Η ενότητα εισάγει στις βασικές αρχές της γεωργίας ακριβείας, παρουσιάζοντας τις τεχνικές και τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την ακριβή διαχείριση των γεωργικών πόρων. Μέσα από την εξέταση των διαφόρων μεθόδων και περιορισμών που συναντώνται στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών, παρουσιάζεται μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της γεωργίας ακριβείας. 


Το μάθημα που αναδεικνύει τη σημασία της ψηφιακής μετάβασης στον κλάδο της γεωργίας, παρουσιάζοντας ένα πλήρες φάσμα τεχνολογιών και πρακτικών εφαρμογών. Από την αρχική εισαγωγή, που εστιάζει στις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνουν τον τομέα, μέχρι την ανάλυση των τεχνολογιών ακριβείας και των προκλήσεων που συναντούνται κατά την εφαρμογή τους, το μάθημα παρέχει ένα πλήρες πλαίσιο για την κατανόηση του μετασχηματισμού που προκύπτει από τη συνάντηση της γεωργίας με την τεχνολογία.